Algemene Voorwaarden.


 ARTIKEL 1: ALGEMEEN Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor onderstaande activiteiten zijn 

uitsluitend van toepassing:

1.1 Nationaal wegvervoer: “De Algemene Vervoerscondities 2002” (AVC), 

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en

Rotterdam.

1.2 Internationaal wegvervoer: 'Verdrag betreffende de Overeenkomst tot 

Internationaal Vervoer van Goederen over de weg" (CMR), waarbij de AVC

vervoersvoorwaarden als aanvullend gelden.

1.3 Alle door Wijnholt Service afgegeven tarieven zijn onder voorbehoud van typ-

en drukfouten. 

 

 

ARTIKEL 2: VERVOERSVOORWAARDEN / TOESLAGEN

2.1 Wijnholt Service heeft het recht om zelfstandige onderaannemers opdracht te 

geven tot het uitvoeren van (een deel van de) diensten.

2.2 Wijnholt Service heeft het recht tot het uitvoeren van (een deel van de) diensten

door gebruik te maken van een andere modaliteit dan 

wegtransport.

2.3 Tarieven voor spoedzendingen worden op aanvraag verstrekt 

2.4 Alle transporten worden uitgevoerd per bestelwagen of huif aanhangers, tenzij

vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Tarieven zijn exclusief de kosten van tol, boot of trein en ex. Btw. En worden

onder voorbehoud vermeld op offertes.

2.6 Op zaterdag word een toeslag van gerekend.

2.7 Op Zon en Feestdagen word er een toeslag van gerekend.

2.8 Bij spoed transport word een 2e chauffeur ingezet. 

2.9 Evt. verplichte overnachting word in rekening gebracht.

 

 

ARTIKEL 3: BETALINGSCONDITIES

3.1 Tarieven zijn exclusief B.T.W.

3.2 Bij aanzienlijke verhogingen van kostprijsbepalende factoren, behouden wij ons 

het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

3.3 De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle

overheidsheffingen die in het land van invoer moeten worden afgedragen.

3.4 Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst

van de factuur dan wel anders overeengekomen. Overschrijding van de

betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten, rente en incassokosten.

3.5 Zichtbare schade aan zendingen, veroorzaakt door transport dient binnen 24 uur

schriftelijk gemeld worden via e-mail. Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

3.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van welke post dan

ook met de verschuldigde vrachtprijs. 

3.7 Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of 

via e-mail plaats te vinden.

3.8 Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

ARTIKEL 4: VERPAKKING EN MARKERING

4.1 Aangeboden goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn. Voor schade door 

ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk.

4.2 De aangeboden goederen dienen per te vervoeren eenheid gemerkt te zijn met 

tenminste de volgende informatie:

afzender, bestemming (naam, adres, land, postcode, plaats), collinummer en aantal

colli: (als voorbeeld: colli 1 van 3) en uw referentienummer. 

 

 

ARTIKEL 5: TARIEFBEREKENING

5.1 De vrachtprijs word boven de 150 km (uit en thuis) word per kilometer berekend. Tenzij anders overeengekomen.

5.2 De vrachtprijs voor een rit tot 150 km (uit en thuis) word een uur tarief voor gerekend. Tenzij anders overeengekomen.

5.3 Alle genoemde prijzen zijn ex. Btw. 

 

 

ARTIKEL 6: WACHTTIJD 

6.1 Bij langer moeten wachten dan 10 min. word € 7.50 per 10 min. in rekening

gebracht.

 

ARTIKEL 7: FACTUREN

7.1 Om de natuur te sparen versturen wij onze facturen digitaal.

Mocht u de factuur wel op papier willen ontvangen word hier € 2.50 extra in rekening gebracht.