Algmene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor onderstaande activiteiten zijn uitsluitend van toepassing:

1.1 Nationaal wegvervoer: “De Algemene Vervoerscondities 2002” (AVC), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
1.2
Internationaal wegvervoer: 'Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg" (CMR), waarbij de AVC vervoersvoorwaarden als aanvullend gelden.
1.3 Alle door Wijnholt Service afgegeven tarieven zijn onder voorbehoud van typ-en drukfouten.

ARTIKEL 2: VERVOERSVOORWAARDEN / TOESLAGEN
2.1 Wijnholt Service heeft het recht om zelfstandige onderaannemers opdracht te geven tot het uitvoeren van (een deel van de) diensten.
2.2 Wijnholt Service heeft het recht tot het uitvoeren van (een deel van de) diensten door gebruik te maken van een andere modaliteit dan wegtransport.
2.3 Tarieven voor spoedzendingen worden op aanvraag verstrekt
2.4 Alle transporten worden uitgevoerd per bestelwagen of huif aanhangers, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2.5 Tarieven zijn exclusief de kosten van tol, boot of trein en exclusief B.T.W. en worden onder voorbehoud vermeld op offertes.
2.6 Op zaterdag word een toeslag van 50% (vijftig procent) gerekend.
2.7 Op Zon- en Feestdagen word er een toeslag van 75% (vijfenzeventig procent) gerekend.
2.8 Bij spoed transport wordt een 2de chauffeur ingezet. Hiervoor geldt een uurtarief. 
2.9 Eventuele verplichte overnachting(en) wordt in rekening gebracht. Dit zijn onder andere de kosten van het hotel.

ARTIKEL 3: BETALINGSCONDITIES
3.1 Tarieven zijn exclusief B.T.W.
3.2 Bij aanzienlijke verhogingen van kostprijsbepalende factoren, behouden wij ons het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.
3.3 De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle overheidsheffingen die in het land van invoer moeten worden afgedragen.
3.4 Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dan wel anders overeengekomen. Overschrijding van de betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten, rente en incassokosten. Administratiekosten zijn € 25,00 (vijentwintig euro) exclusief B.T.W. Wanneer er na een herinnering en het wegblijven van (volledige) betaling zullen wij het dossier uit handen geven aan een incassobureau. Deze kosten zijn geheel voor het bedrijf of particulier die de opdracht heeft gegeven. Rente wordt berekend naar de wettelijke rente.
3.5 Zichtbare schade aan zendingen, veroorzaakt door transport dient binnen 24 uur schriftelijk gemeld worden via e-mail. Gevolgschade is ten allen tijde uitgesloten.
3.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van welke post dan ook met de verschuldigde vrachtprijs.
3.7 Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of via e-mail plaats te vinden.
3.8 Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 4: VERPAKKING EN MARKERING
4.1 Aangeboden goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn. Voor schade door ondeugdelijke verpakking blijft de opdrachtgever aansprakelijk.
4.2 De aangeboden goederen dienen per te vervoeren eenheid gemerkt te zijn met tenminste de volgende informatie: afzender, bestemming (naam, adres, land, postcode, plaats), collinummer en aantal colli: (als voorbeeld: colli 1 van 3) en uw referentienummer.   

ARTIKEL 5: TARIEFBEREKENING
5.1 De vrachtprijs word boven de 150 km (uit en thuis) word per kilometer berekend. Tenzij anders overeengekomen.
5.2 De vrachtprijs voor een rit tot 150 km (uit en thuis) wordt een uur tarief voor gerekend. Tenzij anders overeengekomen.
5.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.  

ARTIKEL 6: WACHTTIJD 
6.1 Bij langer moeten wachten dan 10 minuten wordt € 7.50 (zeven euro en vijftig eurocent) exclusief B.T.W . per 10 minuten in rekening gebracht. 

ARTIKEL 7: FACTUREN
7.1 Wij versturen de facturen alleen digitaal naar het door u opgegeven e-mailadres. Mocht u uw factuur wel op papier willen ontvangen, wordt hier € 2.50  (twee euro en vijfig eurocent) exclusief B.T.W. extra in rekening gebracht.